Regulamin

1. Szkolenia organizuje NIEWADA CLINIC IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PAWEŁ NIEWADA z siedzibą Aleja Wilanowska 5 lok. Uż. 2, 02-765 Warszawa

2. Inteligentna Stomatologia organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń. Szkolenia skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz studentów stomatologii, pragnących pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe określone w programie szkolenia.

3. Informacje o oferowanych szkoleniach, terminach i warunkach publikowane są na stronie internetowej www.inteligentna-stomatologia.pl. Zasady i sposób naboru uczestników szkolenia: nabór uczestników odbywa się poprzez rozesłanie zawiadomień drogą internetową. Wysyłka zawiadomień odbywa się na podstawie bazy danych organizatora.

4. Organizator NIEWADA CLINIC IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PAWEŁ NIEWADA zapewnia odpowiednią salę wykładową mogącą pomieścić odpowiednią liczbę słuchaczy (12osób) w NIEWADA CLINIC IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PAWEŁ NIEWADA, ALEJA WILANOWSKA 5 L.U.2 , 02-765 Warszawa wyposażoną w sprzęt audiowizualny i odpowiednie zaplecze techniczne. W przypadku zajęć praktycznych organizator kształcenia zapewnia uczestnikom stanowiska do przeprowadzenia tych zajęć. Organizator kształcenia dostarcza uczestnikom ramowy program, zawierający godzinowy program kształcenia oraz jego formę.

5. Cel szkolenia. Poszerzenie teorii i praktyki z zakresu diagnozowania oraz rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych oraz odbudowy protetycznej.

6.Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.inteligentna-stomatologia.pl, bądź w formie telefonicznej 513-123-555 , w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Po zgłoszeniu udziału kursant jest zobowiązany do wpłaty za szkolenie w terminie 5 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku braku płatności, kursant może zostać bez informowania usunięty z listy uczestników.

8. Ze względów organizacyjnych maksymalna wymagana liczba osób chętnych na szkolenia jest regulowana przez Organizatora i podyktowana rodzajem szkolenia. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu są niezwłocznie informowani przez organizatora.

9. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest: a. dostępność wolnych miejsc; b. zgłoszenie uczestnictwa przyjęte przez Organizatora, c. dokonanie płatności całości opłaty w wysokości określonej przez Organizatora za udział w szkoleniu w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

10. NIEWADA CLINIC IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PAWEŁ NIEWADA dokonuje oceny zadowolenia uczestników i skuteczności prowadzonych szkoleń za pomocą ankiety oceny szkolenia lub innych metod badawczych w trakcie lub bezpośrednio po szkoleniu.

11. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora): a. w terminie do 30 dni kalendarzowych przed datą szkolenia przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości; b. w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty lub przeniesienie wpłaty na szkolenie w innym terminie, uzgodnionym z Uczestnikiem.

12. Brak wpływu płatności do Organizatora zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w szkoleniu.

13. Obowiązki uczestników: uczestnicy szkolenia przed wejściem na salę wykładową powinni zgłosić swoją obecność organizatorowi oraz wpisać się na listę obecności.

14. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

15. W przypadku zakupu pakietu szkoleń ( STABILNA OKLUZJA I,II,III,IV) uczestnikowi szkolenia po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty w razie rezygnacji, nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny.

16. Zakres obowiązków wykładowców: wygłoszenie wykładów z poszczególnych tematów oraz wzięcie udziału w dyskusji po wykładzie i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz prowadzenie zajęć praktycznych.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu przed datą jego rozpoczęcia przez poinformowanie uczestników w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną , jeżeli: a. wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta; b. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora np. choroby wykładowcy. W w/w przypadku Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych, a Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z odwołaniem lub zmianą terminu.

18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2019 roku.

19. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora: NIEWADA CLINIC IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PAWEŁ NIEWADA w dowolny sposób i w każdym czasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach Instytucje, którym tenże został złożony, w tym w szczególności Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.